Reklamacje oraz skargi można składać osobiście w sekretariacie spółki, korespondencyjnie na adres spółki lub mailowo przesyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@pksraciborz.pl

Reklamacje

 1. W razie nieprawidłowego zastosowania taryfy lub omyłki w naliczaniu należności nadpłata powinna być zwrócona, a niedobór dopłacony.
 2. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu lub opóźnienia przejazdu autobusu oraz odwołania kursu autobusowego, jeżeli szkoda wynika z umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące zwrotu całości lub części pobranej opłaty za przejazd, podróżny może załatwić w punkcie reklamacji biletów (kasie) na dworcu autobusowym. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.
 4. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje Spółka na pisemny wniosek zainteresowanego skierowany na adres Spółki z załączonym oryginałem biletu. Zwracana należność obliczana będzie począwszy od następnego dnia po wpływie wniosku pasażera zawierającego oryginalny bilet do Spółki lub od dnia następnego po dacie nadania wniosku z oryginałem biletu przesyłką pocztową.

Do obliczania zwracanej należności przyjmuje się:

 • za bilety na przejazd jednorazowy:
 1. w razie całkowitego niewykorzystania biletu przed odjazdem autobusu- zapłaconą należność, po uzyskaniu pisemnego poświadczenia niewykorzystania tego biletu przez kasę biletową
 2. w razie częściowego niewykorzystania biletu - różnicę między zapłaconą należnością, a należnością przypadającą za wykonane świadczenie, po uzyskaniu pisemnego poświadczenia niewykorzystania biletu w całości na określonej trasie przez kierowcę-konduktora
 • za bilety na przejazd wielokrotny:
 1. zapłaconą należność za bilet zwrócony przed pierwszym dniem terminu jego ważności,
 2. należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów, o ile bilet został zwrócony w okresie jego ważności.

Należność proporcjonalna obliczana będzie wg następującej zasady:

 1. W przypadku biletu wielokrotnego dwukierunkowego: Wartość biletu zakupionego pomniejszona o iloczyn liczby dni wykorzystanych i dwukrotności wartości biletu jednorazowego normalnego na danej trasie wg obowiązującego w danym okresie cennika PKS w Raciborzu Sp. z o.o.
 2. W przypadku biletu wielokrotnego jednokierunkowego: Wartość biletu zakupionego pomniejszona o iloczyn liczby dni wykorzystanych i wartości biletu jednorazowego normalnego na danej trasie wg obowiązującego w danym okresie cennika PKS w Raciborzu Sp. z o.o.

Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych przez podróżnego lub po odjeździe autobusu, w którym winny być wykorzystane.

Portal www.pksraciborz.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij