REGULAMIN
KORZYSTANIA Z EM-KARTY
WYDANEJ PRZEZ  PKS w RACIBORZU SP. Z O.O.


§ 1
 1.  EM-karta jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową, zawierającą dane pasażera oraz elektroniczną informację o zakupionym bilecie miesięcznym.
 2.  EM-kartę ma obowiązek zakupić każdy pasażer, który zamierza korzystać z przejazdów na podstawie biletu miesięcznego w PKS w Raciborzu Sp. z o.o. EM-karta jest własnością pasażera i nie podlega zwrotowi do PKS w momencie zaprzestania korzystania z przejazdów.
 3. EM-kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wydana.
 4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, należy zgłosić się do kasy biletowej w celu wydania duplikatu EM-karty oraz zablokowania karty starej wraz z aktualnym biletem miesięcznym (paragonem). Koszt wydania duplikatu EM-karty określa taryfa opłat za bilety jednorazowe i miesięczne.
 5. Do przejazdu uprawnia łącznie posiadanie przy sobie:
  - biletu miesięcznego w formie papierowej (paragonu fiskalnego),
  - ważnej EM-karty z zapisanym na niej aktualnym biletem miesięcznym,
  - dokumentu identyfikacyjnego pasażera i dokumentu uprawniającego do korzystania z  biletu ulgowego.
 6. Pasażer może wyjątkowo korzystać z przewozu:
  - tylko na podstawie biletu miesięcznego w formie papierowej (paragonu fiskalnego) oraz dokumentu identyfikacyjnego pasażera lub dokumentu uprawniającego do korzystania z biletu ulgowego.
  lub
  - tylko ważnej EM-karty z zapisanym na niej aktualnym biletem miesięcznym oraz dokumentu identyfikacyjnego pasażera lub dokumentu uprawniającego do korzystania z biletu ulgowego.
  W każdym innym przypadku pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem.
 7. W razie utraty, zagubienia lub zniszczenia biletu w formie papierowej (paragonu fiskalnego) pasażer traci prawo do dalszego korzystania z przejazdów i powinien uzyskać duplikat biletu.
 8. Przy zwrotach należności za niewykorzystany bilet miesięczny należy bezwzględnie okazać paragon łącznie z EM-kartą.
 9. W chwili zakupu biletu miesięcznego pasażer ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe określenie przystanku wyjazdowego i docelowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego.
 10. EM-karta wydana po raz pierwszy musi być zaprogramowana w kasie biletów miesięcznych PKS w Raciborzu Sp. z o.o. lub innym punkcie sprzedaży biletów PKS w Raciborzu Sp. z o.o.
 11. Zmian w EM-karcie można dokonywać tylko w kasie biletów miesięcznych.


INSTRUKCJA OBSŁUGI EM-KARTY
§ 2
 1. Podczas wsiadania przednim wejściem do autobusu pasażer obowiązkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyłożenie EM-karty (na około 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki.
 2. Rejestracja kartą jest ważna, gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.
 3. Jazda bez zarejestrowanego przejazdu (bez przyłożenia karty do czytnika) będzie traktowana jako jazda bez ważnego biletu za wyjątkiem sytuacji ujętej w §1 pkt. 6.
 4. Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie kontrolującego EM-kartę oraz paragon fiskalny (papierowy bilet) wraz z dokumentem tożsamości, a w przypadku biletów objętych ulgą ustawową również dokument uprawniający do ulgi.
 5. W przypadku przejazdu w sytuacji ujętej w §1 pkt. 6 podczas kontroli rewizorskiej zostanie naliczona kara manipulacyjna. Pasażer jednocześnie jest zobowiązany do okazania w terminie 7 dni kompletu dokumentów uprawniających do przejazdu wg §1 pkt. 5. W przypadku nieokazania kompletu dokumentów w powyższym terminie naliczona będzie opłata karna jak za przejazd bez ważnego biletu w wysokości ujętej w obowiązującym cenniku.
 6. EM- karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, jednakże nie zaleca się:
  - zginania karty,
  - przetrzymywania karty w niskich temperaturach (poniżej 4° C),
  - poddawania karty działaniu wysokich temperatur (powyżej 50° C),
  - trzymania karty w miejscach powodujących jej odkształcenie.
 7. Niniejszy regulamin dostępny jest w kasach biletowych i na stronie internetowej www.pksraciborz.pl
 8. Pasażer zainteresowany EM-kartą poprzez podanie swoich danych osobowych wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Portal www.pksraciborz.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij